Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene verkoopsvoorwaarden terug van Bevallig, merknaam onder Lamilia Group. Maatschappelijk adres: Prins Albertlei 7/ 15, 2600 Antwerpen.
Ondernemingsnummer BE0749.687.066.

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna “Klant” wordt genoemd).

De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan haar bestelling niet zal worden gevalideerd.

Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk haar overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet.

Elke gebruiker die toegang neemt tot deze website verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Als gebruiker verklaart men eveneens gerechtigd te haar om zich te verbinden aan deze Algemene verkoopsvoorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en met toestemming van een gerechtigd persoon.

Wij kunnen altijd beslissen om onze Algemene voorwaarden te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Indien er wijzigingen plaatsvinden, zullen die natuurlijk van toepassing haar voor in de toekomst, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent.

2. Online winkel

Via het Platform stelt Lamilia Group de Klant een online webshop ter beschikking die de aangeboden producten of diensten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden producten of diensten (bv. via foto’s) hebben geen contractuele waarde.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan Lamilia Group hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid. De prijzen en belastingen haar vermeld in de online winkel.

3. Prijs

Lamilia Group behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht haar op het moment van de bestelling haar van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelling.

4. Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om haar bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met Lamilia Group kan plaatsvinden via het opgegeven e-mailadres.

Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

Lamilia Group behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren, in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de Klant totdat het probleem is opgelost.

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

Lamilia Group blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

1. Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.

De Klant garandeert Lamilia Group dat zij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van haar instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

Lamilia Group heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant.

In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt Lamilia Group zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

Lamilia Group behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

2. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal Lamilia Group de aankoop aan de Klant sturen, evenals een factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst via hello@bevallig.be .

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal Lamilia Group de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

6. Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en Lamilia Group kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van Lamilia Group onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

7. Levering

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van Lamilia Group.

De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.

De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen een levertermijn van maximum 5 à 14 dagen.

De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van Lamilia Group of de vervoerder. Indien de leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de Klant worden terugbetaald.

a. Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en Lamilia Group onmiddellijk op de hoogte brengen. Specifiek in geval van beschadiging, dient de Klant binnen 5 werkdagen foto’s te sturen van de beschadigde verpakking en/of inhoud naar hello@bevallig.be 

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door haar gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.

Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat Lamilia Group van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

b. Fout in de levering

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de Klant Lamilia Group hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.

Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat Lamilia Group van elke aansprakelijkheid jegens de Klant. 

c. Retourzendingen en omruilingen

Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan Lamilia Group worden teruggezonden, volgens de volgende modaliteiten:  Retourzending per post binnen 1 maand na ontvangst naar het adres van Lamilia Group.

Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat Lamilia Group van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan Lamilia Group worden teruggestuurd.

De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van Lamilia Group.

8. Garanties

Lamilia Group garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving.

Als de Klant een consument is, heeft deze persoon twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke garantie van overeenstemming te implementeren.

Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk twee maanden na de ontdekking van de verkoop worden gemeld aan Lamilia Group.

9. Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om aan Lamilia Group te communiceren via hello@bevallig.be dat zij afziet van de aankoop, dit zonder een betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen 1 maand vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat Lamilia Group van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Bij sommige producten en/of diensten is het niet mogelijk om af te zien van de aankoop:

  • Producten met een persoonlijk karakter of die speciaal op maat van de klant voorzien werden
  • Afgeprijsde producten en soldenproducten
  • Producten met een houdbaarheidsdatum.
  • Producten die omwille van hygiënische redenen niet teruggenomen kunnen worden door ons: zoals verzorgingsproducten waarvan de verpakking geopend werd.

Hier vervalt het verzakingsrecht en kan er geen afstand gedaan worden van de aankoop.

10. Overmacht

Indien Lamilia Group geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten haar wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft Lamilia Group het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. Lamilia Group zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door Lamilia Group verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

11. Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

Lamilia Group behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Lamilia Group.